Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Yvon Notariaat B.V.

1. Alle door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Yvon

Notariaat B.V., tevens handelend onder de namen: Yvon Notariaat, Yvon

Mediation, Yvon Houvast en Yvon Notariaat en Mediation (hierna: “Yvon”),

te verrichten diensten worden verricht uit hoofde van een overeenkomst

van opdracht tussen opdrachtgever en Yvon. Op alle overeenkomsten van

opdracht, waaronder begrepen gewijzigde, aanvullende en/of vervolgopdrachten,

zijn onder uitsluiting van enige andere algemene voorwaarden

deze algemene voorwaarden van toepassing. Deze algemene voorwaarden

worden ook bedongen ten behoeve van iedere derde die al dan niet in

dienstverband wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk is.

2. Alle aan Yvon dan wel aan haar individuele medewerkers gegeven

opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn aanvaard en te worden uitgevoerd

door Yvon, ook als het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat

een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De voor

Yvon werkzame personen zijn niet persoonlijk gebonden en niet persoonlijk

aansprakelijk. De werking van wettelijke bepalingen met een andere strekking,

waaronder de artikelen 7:404 BW, 7:407 lid 2 BW en 7:409 BW, wordt

uitdrukkelijk uitgesloten.

 

3. Yvon is bevoegd om ter uitvoering van aan haar verstrekte opdrachten

derden in te schakelen, waarbij steeds de nodige zorgvuldigheid in acht zal

worden genomen. Iedere aansprakelijkheid van Yvon voor tekortkomingen

van deze derden is uitgesloten. Yvon is bevoegd om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen

van derden te aanvaarden.

 4. Voor de uitvoering van de opdracht is de opdrachtgever aan Yvon

verschuldigd het overeengekomen honorarium vermeerderd met eventuele

verschotten en BTW. Het door Yvon aan de opdrachtgever in rekening te

brengen honorarium zal, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen,

worden berekend op basis van een met de opdrachtgever overeengekomen

vaste prijs dan wel op basis van het aantal bestede uren vermenigvuldigd

met het overeengekomen uurtarief. Verschotten zijn de werkelijke kosten

die in verband met de uitvoering van de opdracht door Yvon aan derden zijn

betaald.

 

5. Als de opdracht wordt beëindigd voordat Yvon de overeengekomen werkzaamheden

heeft voltooid, is de opdrachtgever aan Yvon een honorarium

verschuldigd gelijk aan het aantal bestede uren vermenigvuldigd met het

overeengekomen uurtarief. Ingeval een vaste prijs is overeengekomen, zal de

declaratie alsdan evenwel nimmer meer bedragen dan de vaste prijs.

 

6. Bij opdrachten tot het opstellen en passeren van notariële akten dienen

honorarium en verschotten vóór het tijdstip van passeren te zijn ontvangen

door Yvon, tenzij anders vermeld op de declaratie/nota van afrekening. Bij

overige opdrachten geldt een betalingstermijn van twee (2) weken na factuurdatum,

tenzij anders vermeld op de declaratie/nota van afrekening. Yvon

is bevoegd tussentijds te declareren en/of voorschotten te vragen.

 

7. Het uitbetalen van gelden aan rechthebbenden geschiedt volgens de

richtlijnen en beleidsregels van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie

(hierna: “KNB”). Bij onroerendgoedtransacties worden alleen bedragen

uitgekeerd aan degene die als partij optreedt bij de akte en aanspraak kan

maken op de uitbetaling op grond van de rechtshandeling die in de akte is

neergelegd. Uitzonderingen op deze regel zijn slechts toegestaan ingeval de

beleidsregels van de KNB dit toelaten. Het is opdrachtgever niet toegestaan

vorderingen op Yvon te cederen of te verpanden.

 

8. Wanneer een opdracht door meerdere opdrachtgevers wordt gegeven, is

ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van

die opdracht aan Yvon verschuldigd zijn.

 

9. De aansprakelijkheid van Yvon jegens opdrachtgever(s) en derden is

steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval krachtens de

beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Yvon wordt uitgekeerd,

vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat Yvon draagt volgens de

verzekeringsvoorwaarden op basis waarvan uitkering wordt gedaan. Indien

om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de beroepsaansprakelijkheidsverzekering

mocht plaatsvinden, geldt de navolgende aansprakelijkheidsbeperking:

- voor opdrachten waarvoor tienduizend euro (€ 10.000,00) of minder

aan honorarium werd gedeclareerd is de aansprakelijkheid beperkt tot een

bedrag gelijk aan tweemaal het honorarium;

- voor andere opdrachten is de aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag

van vijftigduizend euro (€ 50.000,00).

Alle mogelijke aanspraken op schadevergoeding jegens Yvon dienen op

straffe van verval van recht binnen een termijn van één (1) jaar nadat de

opdrachtgever de aanspraak heeft ontdekt of had kunnen ontdekken

schriftelijk bij Yvon te worden gemeld, maar in ieder geval binnen een termijn

van vijf (5) jaar na verzending van de laatste declaratie met betrekking tot de

gegeven opdracht.

 

10. Zowel Yvon als opdrachtgever zijn gehouden vertrouwelijke informatie

die zij in verband met de opdracht hebben gekregen, geheim te houden.

Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is aangegeven

of als dit blijkt uit de (soort) informatie.

Moet Yvon volgens een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak

vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen

derden verstrekken en kan zij zich niet beroepen op een wettelijk dan

wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning,

dan is zij niet verplicht tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de

opdrachtgever niet gerechtigd de opdracht te beëindigen op grond van de

schade die hierdoor is ontstaan.

 

11. Yvon behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen

op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

Yvon heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan

haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken,

voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever

ter kennis van derden wordt gebracht.

 

12. Yvon is op grond van geldende regelgeving verplicht de identiteit van

haar opdrachtgevers vast te stellen en ongebruikelijke transacties onder

omstandigheden bij de betreffende autoriteiten te melden. Door opdrachtverstrekking

aan Yvon verleent de opdrachtgever voor zover nodig daarvoor

toestemming.

 

13. Yvon hanteert een klachtenreglement. Dit reglement is op verzoek

van de opdrachtgever kosteloos verkrijgbaar. Tevens is op opdrachten tot

notariële werkzaamheden de Klachten- en Geschillenregeling Notariaat van

toepassing (zie daarvoor www.knb.nl en www.degeschillencommissie.nl).

 

14. Op elke opdracht tussen Yvon en opdrachtgever is Nederlands recht

van toepassing. Partijen zullen enig geschil in eerste instantie trachten op te

lossen met behulp van mediation. Indien het niet mogelijk blijkt een geschil

op te lossen met behulp van mediation, dan zal het geschil naar keuze kunnen

worden beslecht door:

- de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (geschillencommissie Notariaat)

en/of;

- de bevoegde Nederlandse rechter.

Yvon Notariaat is een handelsnaam van Yvon Notariaat B.V.

KvK: 01152428